NÁJEMNÉ, POZŮSTATEK PODVODU SE SVOBODOU

Zrušení otroctví, stejně jako zrušení nevolnictví, bylo v mých očích jedním z největších podvodů na neprivilegovaných a ovládaných. Dostali formální svobodu, ale veškerý majetek, kdysi společně vytvářený, si nechali otrokáři, či feudálové. Ti druzí se pak, protože měli obrovský nadbytek bohatství, stali prvními kapitalisty, ať již produkčními, či finančními. Právě ona fiktivní svoboda nevolníků vytvořila základnu širokému využívání institutu nájmu. Bývalý šlechtic, pronajímal především půdu, protože v těch dobách nejméně tři čtvrtiny všech obyvatel se živila rolnictvím. Nájemce půdy v nájemném pak platil mnohdy daleko víc, než kolik kdysi musel na panském odrobotovat. Jinými slovy nájem půdy byl jen jinou formou nevolnické robotárny. Říkám bez skrupulí, že šlo o nejpodlejší způsob zneužívání soukromého majetku k obohacování. Institut pronájmu až dodneška není ale ničím jiným, než onou zvrhlostí, svou podlostí se rovnající přímo lichvě. Ve slušných společnostech by měl být zakázán. Kdo svůj majetek, nedovede sám obhospodařovat, má jej v prvé řadě prodat těm, kdo to dokáží. A nejen to, má mu být ze zákona odňat a převeden do správy zájemců, kteří ho za určitou částku dokáží provozovat, jako by spláceli hypotéku. Ovšem ne původnímu vlastníku, ale státu, který nemakačenkovi nadbytečný majetek legálně odebral. Pronájem je rovněž parazitismem, jako rentiérství. Druhý důvod, proč by měl být zákonem znemožněn. Nejlépe je to zřejmé z pronájmu bytů. Každý, kdo celý život žil v nájemním bytě si lehce spočítá, že na nájmu zaplatil mnohem více, než je hodnota bytu, či bytů, ve kterých žil. Pronajímatel totož získává nájmem nejen zpět hodnotu bytu, ale vytváří prostředky na stavbu bytu nového a navíc si financuje svou existenci. Jelikož jsou lidé, kteří často mění své bydliště, či mají mnohé jiné důvody, aby nevlastnili bydlení, ať mají šanci si ho pronajímat, ale pouze u obcí a nikoho jiného. Všechny ostatní formy nájmů by měly být bez výjimky zakázány.

LIBERÁLNÍ DEMOAGOGIE O PODNIKÁNÍ

Naše vláda si do preambule svého programu mimo jiné dala tvrzení, že cituji: jen podnikatelský sektor je tvůrcem bohatství společnosti, ne stát, konec citace. Nehodlám se v této noticce zabývat liberální demagogií o státu, ale pouze jevem, který vláda sama pojmenovala podnikatelským sektorem. Podle našeho právního řádu jsou totiž do podnikatelského sektoru zařazeny velmi rozličné, mnohdy na první pohled prapodivné aktivity. Hned v prvních měsících soukromého podnikání u nás mne kupříkladu zaujaly živnostenské listy, v nichž bylo jako předmět podnikání uvedeno: Koupě za účelem prodeje. Jelikož účelem podnikání je profit, pak to znamenalo jediné, někde lacině nakup a jinde draze prodej. Konkrétně pak, na Západě nakup šmejd, doma jej prodávej coby značkové zboží, což se také v prvních létech hladu po spotřebním zboží dělo prakticky bez výjimek. Kromě tohoto minimálně sporného, ale spíše podvodného podnikání, se časem u nás rozvinuly dokonce podnikatelské aktivity ve svém důsledku škodlivé, ale v každém případě nevytvářející absolutně žádnou přidanou hodnotu. Mám v té souvislosti na mysli, nevěstince, pardon, masážní salony, či night cluby, všemožné herny a ž po kasina, či půjčovny peněz a různé zastavárny, což všechno jsou, alespoň podle našich zákonů, legální formy podnikání. V tom byl prvotní kapitalismus přece jenom mravnější., snad proto, že podnikatelské aktivity provozovali nábožensky založení konzervativní občané. Právní řád tehdy uvedené aktivity buďto přímo zakazoval, nebo je alespoň vykazoval do vymezených prostor, mnohdy hodně vzdálených od slušné společnosti. Konečně poslední podivnou kategorií podnikání jsou burzovní spekulace všeho druhu, u nichž platí, že zisk jedněch, musí být nezbytně ztrátou pro jiné. Pokud naše vláda povyšuje podnikání na svátost tvorby bohatství, pak by si měla uvědomit, že všechny dosud zmíněné formy podnikání nejsou v žádném případě podnikatelským sektorem tvořícím bohatství společnosti, ale pouze a jenom sférou obohacování se jedinců na úkor jiných jedinců. A to je sakra rozdíl. Vláda tedy ve svém prohlášení buďto vědomě lže, nebo dokonce vůbec nepřemýšlí o tom, co říká. Pokud by chtěla nyní opravdu plnit své programové prohlášení, pak by musela minimálně všechny formy podnikání, které jsem tady vyjmenoval zrušit, čili prohlásit je za nelegální. Ani jedno totiž vůbec nezvyšuje bohatství společnosti – v žádném případě.

ARGUMENTY IDIOTŮ

Při nedávném, pravidelném zveřejňování žebříčku nejbohatších lidí světa, mezi nimiž je i jeden z ČR, se v tisku vyjadřovali někteří současní novinářští komsomolci. Nejstupidnějším jejich argumentem je tvrzení, že tak obrovská soukromá bohatství prý jsou normální, protože existovala v dějinách vždycky. Je všeobecně známo, že v dějinách vždycky existovaly války a přesto je již zločinné psát či říkat, že je normální, že se vedou pořád. Lidé vždycky umírali na lepru, mor, choleru, TBC a další neduhy. Tvrdit, že by bylo normální, aby na ně umírali pořád, je děsivě nelidské. Obhájci majetkové diferenciace vždycky argumentují zásluhovostí. Nikdy ale nejsou schopni sdělit, co tím vlastně myslí. Jo, kdyby někdo vydělával miliony, když vytváří hodnoty stamilionové, tak prosím. Ale jaké hodnoty vytvořil kupříkladu finančník Petr Kellner, či spekulant Bakala? A konec konců jaké Roman, či Gross? Všichni kritici superdiferenciace jsou od těch lokajů bohatství prohlašováni za bandu závistivců, i když pro ni nemají jediný rozumný argument. Z hlediska civilizačního pak za nejparadoxnější považuji skutečnost, že mezi nejbohatší lidi patří také modelky, sportovci, zpěváci či herci a při tom zemědělce musíme dotovat, aby vůbec přežili, ačkoliv právě oni zajišťují všem, včetně těch superboháčů to naprosto nezbytné. Zná někdo větší civilizační, ergo ekonomickou stupiditu?!

NENÍ NÁHODNÉ…

&že Walesa v polské televizi dne 5.1.12 prohlásil, cituji: &celý současný systém je třeba zbořit a začít budovat nový, konec citace. Tak jako není náhodné, že vůdce dělníků z ČKD z listopadového převratu nedávno prohlásil, že v posledních volbách dal hlas KSČM. Ještě méně je náhodné, že po celém Západě roste popularita hnutí 99%, Rozhořčených a mnohých dalších, která se bouří proti zdánlivě anonymní nadvládě největších globálních investorů, která má rysy nebývalé asociálnosti a společensky vrací Evropu a USA do devatenáctého století. Pokud je tomu tak, pak asi nebude náhodné, když vznikne nová celosvětová revoluce. Tentokrát mnohem bezohlednější, důkladnější a zdánlivě konečná. Měla by totiž být takovou, aby nebyla koncem dějin lidstva, ale jejich skutečným začátkem, protože po celou svou historii až dosud bylo člověčenstvo v otroctví neznámých sil. Konečně by mělo být správcem svých věcí a řídit svůj osud.

NENÍ NÁHODNÉ…

&že Walesa v polské televizi dne 5.1.12 prohlásil, cituji: &celý současný systém je třeba zbořit a začít budovat nový, konec citace. Tak jako není náhodné, že vůdce dělníků z ČKD z listopadového převratu nedávno prohlásil, že v posledních volbách dal hlas KSČM. Ještě méně je náhodné, že po celém Západě roste popularita hnutí 99%, Rozhořčených a mnohých dalších, která se bouří proti zdánlivě anonymní nadvládě největších globálních investorů, která má rysy nebývalé asociálnosti a společensky vrací Evropu a USA do devatenáctého století. Pokud je tomu tak, pak asi nebude náhodné, když vznikne nová celosvětová revoluce. Tentokrát mnohem bezohlednější, důkladnější a zdánlivě konečná. Měla by totiž být takovou, aby nebyla koncem dějin lidstva, ale jejich skutečným začátkem, protože po celou svou historii až dosud bylo člověčenstvo v otroctví neznámých sil. Konečně by mělo být správcem svých věcí a řídit svůj osud.

VRAH O SEBEVRAHOVI

Dočetl jsem se někde na netu, že poslední žijící Mašín v rozhovoru po MF DNES, se otřel o památku Palacha, kterou si v ČR někteří lidé připomínají 19. ledna. Prý o něm řekl, že to nebyl hrdina, ale psychicky labilní mladík. Jeho čin byl údajně nesmyslný a neuvážený. Nakonec měl mnohonásobný vrah a mnoholetý žoldák tu drzost, aby nás ještě všechny poučil slovy, cituji: Nepovažuji za zodpovědné a za dobrý příklad mládeži oslavovat čin sebezmrzačení, sebeupálení z jakýchkoli důvodů.“ I když se oprostím od jakékoliv ideologie, čin Palacha byl, je a zůstane navždy nadčasovým, jako symbol nesouhlasu s kteroukoliv vojenskou agresí a fakticky jakýmkoliv násilím. Sice to není čin tradičně Západní, ale spíše Orientální, leč právě proto tím víc v současném globalizujícím se světě vnímaný a uznávaný. V naší Abendlandské zprzněné morálce pak doslova věčným mementem. Ve srovnání s tím jsou činy Mašínů pouho pouhou jednou epizodkou z milionu podobných, z každé občanské války, v níž vždycky teprve vítěz hodnotí její smysl. Jelikož ale v občanských válkách není nikdy definitivních vítězů, navěky bude chování Mašínovců pro jedny zhovadilým činem a pro druhé terorismem povýšeným na odboj. Osobně o činu Mašínů nemám ochotu se vyjadřovat, jako o konání jakékoliv party sprostých násilníků. Každý zločinec si totiž dovede svůj čin nějak zdůvodňovat, naprostá většina se cítí nevinná a některé typy, jako třeba Mašíni, ho dokonce považují za zásluhu, která má být odměněna. Při tom nejsou nic jiného, než psychopati. Jejich narušené osobnosti nakonec dokazuje i poslední, alespoň doufám že poslední, veřejný počin Mašína, který už vnímám jako ubožácky zlobnou závist, že Palach je hrdinou v očích většiny a on pořád pouze a pouhopouhým vrahem, dokonce u mnohem větší části obyvatel naší země, o němž svět navíc nikdy vědět nebude, protože vrahy neobdivuje. Nepsal bych vůbec o tomto projevu psychopata, pokud by mne neděsilo chování novinářů MF DNES. Poskytnutí prostoru Mašínovi není totiž jenom patolízalstvím k současné vládě. Hnusný je jejich mlčenlivý souhlas s názorem že sebevrah je špatným příkladem pro mladé, zatím co mnohonásobný vrah a profesionální, žoldák, čti zabiják, vzorem.

NEJSVĚTĚJŠÍ SVÁTOSTÍ OPRAVDOVÉ LEVICE SE MUSÍ STÁT MÍR

Kdo sleduje dlouhodobě zahraniční politiku USA a Izraele, musí být zhnusen především tím, že obě země pořád považují válku za legitimní součást prosazování svých zájmů v mezinárodním měřítku. Tento zvrácený způsob chování vrcholků predátorské civilizace, musí být v zájmu přežití lidstva jednou provždy totálně zničen. Už Albert Einstein navrhoval zrozené OSN, ať vybuduje celosvětové vojsko a všechna vojska národních států ať jsou zrušena. V politické filosofii moderní levice je podle mne naprosto nutné vytvořit globální vědomí, podle něhož je každá válka nevyšším možným zločinem, selháním lidské přirozenosti a proto absolutně nepřípustná. Levice musí bez výjimek neuznávat ideje o obranné válce, nadtož ochraně vlastní bezpečnosti preventivní agresí. U každé války se dá zjistit, kdo byl jejím iniciátorem, kdo se dopustil prvního útoku. Pokud globální civilizace nevytvoří celosvětovou armádu, mělo by být svrchovanou povinností všech zemí, aby při vzniku válečného konfliktu kdekoliv ve světě se všechny státy vrhly na bojiště, okamžitě donutily obě strany k ukončení bojů, zatkli vedoucí představitele obou stran a vyšetřily důvod konfliktu. Jsem toho názoru, že viníci válečných akcí by měli být v každém případě popraveni. V tomto případě je dokonce trest smrti nezbytný, protože lidstvo se tím zbaví nejagresivnějších genů ve své populaci. Což by mělo trvat alespoň do doby, než lidstvo zvládne takové genetické manipulace, které zbaví jedince agresivního chování.

PODĚKOVÁNÍ

. O víkendu jsem poslal veřejný dopis předsedkyni sněmovny. Něco jako dík starce. Tady je:
Ctěná paní Němcová,
paní předsedkyně Sněmovny parlamentu ČR
Děkuji Vám osobně a žádám Vás, abyste vyřídila laskavě můj dík i všem ostatním poslancům, kteří povýšili na zákon pravidlo, které zajistilo majitelům nemovitostí, že nemusí v zimě odklízet sníh na přilehlých chodnících. Můj dík si zasluhujete všichni proto, že i na takové maličkosti jste dokázali ilustrovat celou podstatu své služby těm, kdo jsou vaši voditelé. Nezaměňovat prosím za volitele. 
V prvé řadě jde o další důkaz staré politologické poučky, podle níž všichni zastupitelé lidu vytvářejí zákony vždy ve svůj prospěch, nebo přinejmenším podle své potřeby. Kdo z vás všech, oněch tělesně ztepilých, by se přece zajímal o ty stařenky s hůlčičkou, či dokonce dědky o berlích, kteří na jejich bezpodmínečné cestě k lékaři, či na nejnutnější nákup, se musí plahočit sněhem. Sami své významnosti vozíte ve služebních autech a dokonce s řidičem, takže neujdete pěšky za celou zimu ani tak daleko, co churavý, starý člověk musí ujít za den.
Za druhé. Pokud si vzpomínám, institut přizpůsobení pohybu stavu komunikace přinesl do našeho právního řádu (pro silniční provoz) režim nadvlády KSČ, aby tím zajistil nepostihnutelnost svých nomenklaturních kádrů. Vy osobně a Vám podobní, považujete onen režim za zločinný. Jak je ale vidět, co se z jeho praxe hodí do krámu i rodině polistopadových vládních politiků, to asi zločinné není, že ano, pravda prosím.
Za třetí. Vy osobně a všichni ti, kterým v této věci píši, zarputile bojujete za co nejmenší stát a podle stejného dogmatu napadáte orgány EU mimo jiné i za to, že vytváří tisíce předpisů, mnohdy o věcech, které si pohodlně může vyřešit každý stát, ba dokonce jeho dílčí územní celek sám. Při tom zmíněným stupidním zákonem o úklidu chodníků se vyloženě pletete do problémů, které si od nepaměti dokázal vyřešit rychtář v každé obci, aniž mu do toho žvanil císař pán.
Ještě jednou vícenásobné díky posílá
Stanislav Hošek

ADRENALINOVÁ PAKULTURA

Jedním z logických důsledků predátorské civilizace je jakási současná adrenalinová kultura. Svůj původ odvozuje rovněž z civilizací nezvládnuté přírodnosti člověka, především však mužů. Tisíce let bojů, ale především strachu a napětí, v nich vytvořila doslova hlad po adrenalinu, který následně musel být nějakou činností, nejraději soutěživostí až agresí vybit. Liberálové dokázali i této poměrně zrůdné mužské anomálie zneužít. Přesvědčují veřejnost, že soutěž, soupeření a všechny průvodní jevy musí být, jaká každá lidská přirozenost naplňovány a jejich omezování je zásahem do lidských svobod. Při tom se nikdo nikdy neobtěžoval zjistit, jak velké procento mužů vůbec touží po soutěžení. Zda jich je vůbec nějaké relevantní množství. Ale přesto je uměle vytvářena v každé skupině jakási atmosféra soutěže o úspěch. Jenže život ukázal, že všechny tyto druhy soutěžení nenaplňují potřebu některých lidí po adrenalinových prožitcích. V dávných společenstvích byly boje a války tím nejlepším adrenalinovým zážitkem. Současná doba v technicky nejvyspělejších zemích nic takového neposkytuje a tak vzniká postupně celá adrenalinová kultura. Jsou budována adrenalinová centra, roste obchod s adrenalinovými zážitky, inzerují se adrenalinové dárky a existují agentury, které zabezpečují nepřeberné množství nevšedních zážitků. To všechno jsou ty slušnější formy. Jenže existují doslova hororové podnikatelské aktivity, jako různé reality show boje o přežití a další zrůdnosti. Přesycená část lidstvo ve své rozežranosti pomalu vytváří dekadentní, adrenalinovou pakulturu, předmostí to jejího možného zániku.

ADRENALINOVÁ PAKULTURA

Jedním z logických důsledků predátorské civilizace je jakási současná adrenalinová kultura. Svůj původ odvozuje rovněž z civilizací nezvládnuté přírodnosti člověka, především však mužů. Tisíce let bojů, ale především strachu a napětí, v nich vytvořila doslova hlad po adrenalinu, který následně musel být nějakou činností, nejraději soutěživostí až agresí vybit. Liberálové dokázali i této poměrně zrůdné mužské anomálie zneužít. Přesvědčují veřejnost, že soutěž, soupeření a všechny průvodní jevy musí být, jaká každá lidská přirozenost naplňovány a jejich omezování je zásahem do lidských svobod. Při tom se nikdo nikdy neobtěžoval zjistit, jak velké procento mužů vůbec touží po soutěžení. Zda jich je vůbec nějaké relevantní množství. Ale přesto je uměle vytvářena v každé skupině jakási atmosféra soutěže o úspěch. Jenže život ukázal, že všechny tyto druhy soutěžení nenaplňují potřebu některých lidí po adrenalinových prožitcích. V dávných společenstvích byly boje a války tím nejlepším adrenalinovým zážitkem. Současná doba v technicky nejvyspělejších zemích nic takového neposkytuje a tak vzniká postupně celá adrenalinová kultura. Jsou budována adrenalinová centra, roste obchod s adrenalinovými zážitky, inzerují se adrenalinové dárky a existují agentury, které zabezpečují nepřeberné množství nevšedních zážitků. To všechno jsou ty slušnější formy. Jenže existují doslova hororové podnikatelské aktivity, jako různé reality show boje o přežití a další zrůdnosti. Přesycená část lidstvo ve své rozežranosti pomalu vytváří dekadentní, adrenalinovou pakulturu, předmostí to jejího možného zániku.