ŘECKÁ KRIZE JE BANKÉŘSKÝM MAJDANEM

Současná krize kolem Řecka začala už někdy v roce 2001, kdy jeden z největších bankovních domů, Goldman Sachs, pomohl Řecku zfalšovat údaje o státním dluhu tak, aby splnilo podmínky přijetí do eurozóny. Pikantní na tom všem je, že to byrokraté EU moc dobře věděli a zavřeli oči. Goldman se proti této dluhové bublině pojistil tím, že si vsadil proti řeckým dluhopisům v očekávání, že rapidně klesnou a i jinak se mu to všechno časem dobře zaplatí. Člověk, který tento obchod za Řecko dojednal, se následně stal premiérem, aby průběh následných operací pohlídal. Tolik jenom pro začátek. Kdo chce podrobnosti, najde je mimo jiné kupříkladu i v Britských listech na webu http://blisty.cz/art/66321.html zveřejněném koncem roku 2012. Goldman Sachs přešel následnou krizí hypotéční bubliny v USA s obrovským ziskem díky Bílému domu, kde měl rovněž své lidi. Takže poté se už mohl plně věnovat řízení ekonomiky Řecka směrem k bankrotu. Dnes je to v pozadí právě tato banka, která diriguje tak zvané vyjednávání „věřitelské“ trojky s vládou Tsiprase, jež zahání Řecko do pozice, ohrožující celou eurozónu. Pokud se povede znehodnotit, ba až znicotnit euro, má globální vládce USA vystaráno a může se pak plně věnovat měnovému souboji s BRICS, který je novým reálným nebezpečím pro dolar. Jak je vidět, globální panstvo má proti vládám jednotlivých zemí nejeden nástroj politického ovládání. V prvé řadě je to vzpoura davů, kterážto metoda se samovolně vytříbila při převratech v zemích bývalého „socialistického tábora“. Tehdejší improvizace byla později zpravodajskými službami globálních mocipánů vypulírována do detailní technologie a použita následně ve formě „barevných revolucí“ a „arabského jara“ od Gruzie po Egypt a nejostřeji pak na Ukrajině. Neoliberálním převratem nastolená globální nadvláda bank otevřela tak další metodu na ovládání světa, které někteří odborníci říkají „bankéřský mejdan“. Tu právě nyní předvádí k finále se blížící měnoví diktátoři na Řecku. Jejich obslužný personál tvořený čelnými politiky EU, kteří vesměs všichni prošli praxí ve velkých bankách, má pouze zajistit jakousi demokratickou stínohru nastupující nejhnusnější fašistické diktatury dějin.

MORÁLNÍ VÁLKA A AMERICKÝ SUPERRASISMUS

Izraelská vláda, ve snaze předejít hodnotící zprávu OSN, uveřejnila své šetření loňských bojů v pásmu Gazy, což je fakticky jeden rok z dlouholeté války mezi Izraelem a Palestinci. V dokumentu se píše, že civilisté tvořili jen 56 procent obětí, což podle vlády novodobého Izraele prý z války činí „morální válku“ vedenou státem s morálními a dalšími hodnotami. Celkový počet obětí přesáhl počet dvou tisícovek. Takže palestinských žen dětí a starců bylo jen v pásmu Gazy loni zabito hodně přes tisíc. Odhady OSN hovoří o 67 procentech a Palestinci dokonce o 70 až 75 procentech. Zaujal mne především pojem „morální válka“. Po termínu „humanitární bombardování“ jde o další velezajímavý termín z „teorie válčení“ post bipolární éry. Nikdy jsem vnitřně neuznával jakási pravidla „slušného“ válčení, odvozovaná mimo jiné i z dávnověkých mravů rytířských bitev. Celé mezinárodní právo týkající se válek je v mých očích hnusem veškeré lidské civilizace. Tak zvané Ženevské konvence, konkrétně čtyři úmluvy a tři dodatky, shrnující pravidla ochrany osob boje se neúčastnících (civilisté) nebo z bojů vyřazených (váleční zajatci, ranění a nemocní vojáci) během ozbrojených konfliktů, vnímám jako zrůdnost, která má dávat válce jakousi legitimitu, či dokonce snad morální oprávnění. Jsem toho názoru, že při ozbrojených konfliktech se vždycky dá zjistit, kdo ho začal. Pro něj pak je jediné správné označení – vojenský agresor. A vojenská agrese by ve všech případech měla být považována za válečný zločin podle mezinárodního práva. Agresor by měl od samého počátku své agrese spadat do jurisdikce specializovaného mezinárodního tribunálu. Nezúčastnění světoví mocnáři by pak měli mít jedinou povinnost. Odpovědné politiky agresora okamžitě zatknout a postavit před soud. Už Einstein navrhoval, aby OSN měla svou armádu, která by v takových případech zasahovala jako jakási světová policie, jež by začínající rvačku svou silou zastavila. Žádná morální válka totiž neexistuje. Ani tak zvaná obranná válka by neměla být chápána za nějakou morální, protože vede v mnoha případech k preventivní agresi. Proti agresorovi by se měl vždy postavit celý svět a svou mocí ho zastavit v samých počátcích. Pokud mezinárodní právo nebude mít takový, či podobný systém kodifikován, pak bude lidstvo, díky své současné technologické vyspělosti, neustále na hraně sebezničení. Mezinárodní „právo válečné“, by mělo být vždy a všude považováno za morální pokleslost. Realita dnešního světa má ale příliš daleko k záchraně lidstva před konflikty, dokonce i před sebelikvidací, už především proto, že mocnáři USA považují veškeré mezinárodní soudy za neoprávněné k souzení svých občanů. Kongres USA totiž již dávno přijal zákon, který umožňuje vládě použití vojenské síly k osvobození kteréhokoliv občana USA, který by byl postaven před mezinárodní soud. Vládci USA nepovažují tedy žádnou moc pocházející z tohoto světa za oprávněnou posuzovat nejen jejich činy, ale dokonce činy kteréhokoliv svého občánka. Řečeno jinak Američané se považují fakticky za nadlidi. Podle mne jde o superrasismus. Hitler vedle nich byl amatér.

VEDENÍ ČLR NEMLUVÍ DO VĚTRU

Americké ministerstvo zahraničí ve své pýše správce světa vydává každoročně pamflet s názvem „Výroční zprávu o porušování lidských práv ve světě“. Pokud by šlo o dokument OSN, tak by to bylo možné chápat, ale když takový cancát vydává stát, který dneska už bojuje s mnoha zeměmi světa, tak je to z jeho strany sprostá drzost, totální ztráta soudnosti a nadutost globální vrchnosti. Již loni po zmíněné zprávě vydalo vedení ČLR prohlášení, že Čína bude vydávat rovněž zprávu o porušování lidských práv, především pak v USA, té zemi samozvaných posuzovatelů jiných států. Jak Čínští vůdci řekli, tak také udělali. Když 25. června opět vydalo ministerstvo zahraničí USA své plivance na jiné, tak na druhý den ČLR vydala dokument o porušování lidských práv v USA. Tady z něho cituji několik základních tvrzení: „Ministerstvo zahraničí USA 25. června vydala znova zprávu o lidských právech v jiných zemích, aniž vláda USA prokázána byť jen trochu lítosti nebo touhu zlepšit strašlivou situaci v oblasti lidských práv ve vlastní zemi … dostatečné množství důkazů svědčí o tom, že v roce 2014 ve Spojených státech, které jsou samozvanými obránci lidských práv, nedošlo ke zlepšení existujících problémů v oblasti lidských práv a ve skutečnosti se objevila celá řada nových problémů … v roce 2014 Američané ´arogantním způsobem´ porušovali lidská práva v jiných zemích … rozšíření střelných zbraní ve Spojených státech a násilí ohrožuje život občanů… Přehnané použití síly ze strany policie vedlo k mnoha úmrtím a způsobilo nespokojenost veřejnosti. Stačí vzpomenout události ve Fargusonu, které vyvolaly masové protesty … USA používá kruté mučení, provádí je zejména zpravodajská služba (CIA)… Ve snaze získat informace od podezřelých z terorismu a extremismu, CIA používá brutální metody, jako je nedostatek spánku, waterboarding, dlouhodobou samovazbu, vyhrožuje vězňům smrtí a dokonce provádí „rektální dehydratace … USA je zemí s ponurou problematikou rasové diskriminace, a institucionální diskriminace etnických menšin nadále pokračuje… Vážná rasová zaujatost přetrvává v policejních a soudních systémech … Minoritní skupiny a původní obyvatelstvo jsou předmětem nespravedlností v oblastech životního prostředí, volbách, zdravotní péči, bydlení, vzdělávání a dalších oborech… Američanky nejsou dostatečně chráněny před domácím násilím (každý rok je napadeno 2,1 milionů žen muži), ani před diskriminaci v zaměstnání… Miliony dětí jsou bez domova… každý den umírají tři děti v důsledku zneužívání“. Tolik krátká citace. Zmíněný krok vlády ČLR má jednu nevýhodu. Čína, stejně jako Rusko, neustále prohrávají světovou mediální válku. Zatím se totiž pořád jenom brání a jejich agentury pořád nedokáží účinně ovlivňovat světové veřejné mínění. Američtí političtí propagandisté jsou vytrénovaní staletím reklamního ohlupování veřejnosti. Goebbels sám tvrdil, že metodiku své propagandy okopíroval z Amerických reklam. Něco mi říká, že se Číňanům povede i v tomto oboru USA předstihnout.

PSEUDOLEVICOVÉ MÁMENÍ VEŘEJNÉHO PROSTORU

Prakticky totalitní vítězství neoliberální ideologie v celém Západním kulturním okruhu vytvořilo v posledních letech v Evropě, především na jejím jihu, jakousi pseudolevici. Konkrétně mám na mysli v Řecku stranu Syriza, ve Španělsku pak Podemos a v Itálii zase Hnutí pěti hvězd. Proč je považuji za pseudolevici? Protože jde o politické subjekty maloměšťáků, které globalizující se finanční velkokapitál tlačí k zemi. Sociologové té sociální vrstvě říkají střední třídy, což je velice neurčitý pojem. V politickém prostoru jsou to aktivisté, hrubě nespokojení se svým osudem, který je zbavil nejen sociálních vymožeností minulé Evropy, čti „sociálního státu“, ale především jim jasně dává na srozuměnou, že se už nikdy nedomohou zvýšení svého bohatství, jinými slovy, že její příslušníci ztratili jakoukoliv šanci prodrat se mezi dlouhodobě „úspěšné“. Chování vládnoucích vyznavačů neoliberalismu značně vychýlilo trend politického vývoje doprava. Tak se naprosto logicky stalo, že i sociální demokracie, onen věčný udržovatel „přijatelného“ kapitalismu, se ocitl od středu napravo, místi své tradiční pozice mírně vlevo od středu. Tím sociální demokraté v politickém spektru uvolnili prostor pro silný odpor vůči neoliberalismu. Spíše bych měl napsat hlučný, než silný, protože všechny tři politické subjekty, které jsem jmenoval, vedou pouze silácké řeči, ale pokud se někde dostanou k moci, doslova zalezou pod stůl. Buďto se spojí se svými předchůdci, jako třeba primátorka Barcelony, nebo lavírují jako Syriza, čímž jenom prohlubují nejistotu ve své zemi. Chybí jim skutečná levicovost. Především v prvním kroku převedení bank a velkých korporací do veřejného sektoru a zavedení skutečně participativního vládnutí. Což je v současnosti minimalistický program každé skutečné levice.

ÚVAHA INSPIROVANÁ NEJEN ZAČÍNAJÍCÍM LÉTEM

V 18 hodin, 37 minut a 33 vteřin dneska začalo léto. Což šlo předpovědět s tak úctyhodnou přesností už třeba před půl stoletím. Bylo by skvělé, a nebo naopak nudné, kdyby se daly takto přesně předpovídat děje lidského rodu? Především by to bylo pro samotné lidstvo strašné, protože by už nic, ale zhola nic, nemohlo ve své budoucnosti ovlivňovat. Proto mne někdy udivují určité kategorické předpovědi o lidské budoucnosti, jako kupříkladu ta z dnešní četby. Podle ní profesor Hebrejské univerzity Sergio Della Pergola, přední to odborník na židovskou demografii spočítal, že na celém světě žije 13,3 miliony Židů. Čtyřicet jedno procento z nich podle něj žije v Izraeli, dvě pětiny v USA a dvacet procent žije po celém světě, ovšem v obrovské většině v třicet osmi nejvyspělejších, čti nejbohatších, zemích. Pan profesor při tom už v roce 2010 předpokládal, že do dvaceti let naprostá většina všech Židů už bude žít v Izraeli. Kdyby to mělo být pravdou, tak bychom již nejméně pět let měli zaznamenávat poměrně znatelný exodus Židů z celého světa do Izraele. Nic takového jsem ale nikde nevyčetl. A především velice silně pochybuji, ba dokonce považuji za naprosto nemožné, aby bohatí, vlivní lidé žijící bez jakéhokoliv vnějšího ohrožení v USA, odešli do neznámého prostředí s vysokým rizikem nebezpečí a ztratili tak šanci na klidný, spokojený a především bezpečný život. Tuto pohodlnost až lenivost nemůže vyburcovat žádné vlastenectví, či dokonce jakási iracionální náboženská víra. Takže předpověď odborníka je jenom zbožným přáním, diktovaným vládnoucí elitou Izraele, která již víc jak 65 let láká Židy celého světa k návratu do země starověkých předků, kam ale odchází především Židé chudí, nevzdělaní a bez perspektivní, ať již z Orientu, či Východní Evropy, což Izraeli moc neprospívá . Potřebuje to pogromy na Židy v USA, aby odtud začali utíkat. Moc by se to hodilo, protože by konečně jejich lobby přestalo ovládat politickou elitu slábnoucího globálního hegemona. Což by bylo pro celý svět obrovsky přínosné.

JEŠTĚ JEDNOU O TĚCH SOUVISLOSTECH

V dobách schvalování zákonů o restituci jsem prosazoval, aby bylo u vracených objektů zjišťováno, jaké byly na nich před znárodněním dluhy. Divil jsem se, že se k mým návrhům tehdy nikdo nepřidal. Teprve dneska jsem se dověděl, že na nich fakticky žádné dluhy nebyly, lépe řečeno, nedaly se dohledat. A já se svými názory musel u znalců vyvolávat pouze útrpný úsměv. Po okupaci Československa, přesněji po vzniku Protektorátu Čechy a Morava, byly totiž z Hitlerova rozkazu všem Čechům vynulovány veškeré dluhy, včetně hypoték, které měli u českých bank. Hitlerovci dobře znali lidskou přízemnost a za její pomoci si chtěli koupit české duše. Povedlo se. V žádné jiné zemi nebylo tolik kolaborantů, jako v Čechách. Žádná jiná, Hitlerem okupovaná zem, neměla tak málo partyzánů, jako Čechy. Pokud nějací byli, tak především na Moravě. Popřevratoví restituenti tedy vděčí mimo jiné i Hitlerovi za své dnešní bohatství, nejen Klausovi a spol.

DŮLEŽITOST SOUVISLOSTÍ

Kdykoliv jsem se setkal se zprávami o řádění Rudých Khmerů v Kambodži, něco mi na nich vadilo. Jakási jejich nelogičnost, spočívající v bezdůvodnosti. Až dneska, kdy čtu knížku rozhovorů filosofa Chomského a novináře Vltchka, se mně zaplnila mezera mého vědění. V průběhu války ve Vietnamu, když Amerika trapně prohrávala, prosadil ministr zahraničí Henry Kissinger masivní nálety na venkovské oblasti Laosu a Kambodže, což zdůvodňoval tím, že odtud je zásobována armáda Severního Vietnamu. Podle dobrého zvyku USArmy, byly celé oblasti Kambodžského venkova doslova vylidněny nejen kobercovými nálety, ale především užíváním chemických zbraní a napalmu. Po skončení války, když se moci v Kambodži ujal Pol Pot, pařížskou kavárnou odkojený radikál, neměl moc práce, aby venkovany přesvědčil, že všechno zlo způsobili měšťáci z velkých měst, kteří prokazatelně kolaborovali s Američany. Pravdou totiž bylo, že vládu v Phnompenhu implementoval Washington a byla vnímána jako nelegitimní, proto ji tak lehce zlikvidoval „vlastenec“ Pol Pot. Prostý a nevzdělaný lid se nechal k likvidaci své inteligence lehce naverbovat. Stejně, jako prostý, a o politice v dalekých zemí naprosto nevzdělaný lid Evropy a USA, se zase lehce nechal přesvědčit, že Rudí Khmerové jsou komunisty. Novinář Vltchek, původem z Čech, to komentuje doslova, cituji: „…kdyby Pol Pot a jeho klika přesvědčovali vesničany, aby zabíjeli lidi z měst pod vlajkou nějakého jihoamerického fotbalového klubu, nebo značky tenisek, výsledek by byl úplně stejný“. Konec citace. To jenom propagační mašinérie Západu z té bandy udělala komunisty, protože ono celé to válčení v Asii tehdy bylo fakticky válkou proti Sovětskému svazu. Studená válka vyvolaná zločineckou strukturou bílého muže „Západu“, pro níž horká válka proti jakýmsi podlidem se dobře hodila jako trening na události budoucí. Když jsem poznal tyto souvislosti, tak v chování Rudých Khmerů mi už nic nechybí. Chybí jediné. Vědět, kdo zabil víc Kambodžanů, Pol Pot, či letci USArmy?!!

GLOBÁLNÍ PREDÁTOR

Americký bílý muž, který „zredukoval“ počet původních obyvatelstvo své krajiny na dvě setiny, je strůjcem prvního genocidního impéria v dějinách. Zatímco Starověký Řím okolním národům dosazoval své vládce, Britské koloniální impérium vykrádalo bohatství svých vazalů, americký protestantský křesťan se svou morálkou pýchy „usilovného pracanta“ likvidoval původní obyvatele celého kontinentu. To nebyl projev pouhého rasismu, jakéhosi pohrdání jinými lidmi, či přírodně primitivní kmenovou nenávistí, ani pocitem vlastní výjimečnosti a nadřazenosti. To bylo kvalitativně novým prvkem dějin. Šlo o upírání lidské podstaty jiným lidským bytostem. Zhovadilý bílý muž z jiných udělal „nelidi“. A dodnes se ve světovém společenství chová ke všem jiným naprosto stejně, pouze s ještě větší brutalitou způsobenou technologickou odcizeností. Už začíná vraždit nelidi kupříkladu za pomocí dálkově ovládaných strojů a vypracovává si strategii redukce života na této planetě. Pro amerického bílého muže jsme my všichni ostatní už jen pouhým obtížným hmyzem. Kdyby nás považoval za lidi, musel by mimo jiné sám sebe vnímat jako hnusného kanibala, takto ovšem se považuje za přirozený jev, který už ze samé  podstaty přírodních zákonů je na planetě potřebným, ba nezbytným, vrcholovým predátorem.

ZHOUBNÉ DOKUMENTY V ČESKÉ TELEVIZI

V letošním roce, v němž část světa oslavuje porážku hitlerismu v Německu, poskytl mimo jiné i České televizi prostor k publikování značného množství „dokumentů“ ze zmíněné války. Tak se na naše obrazovky doslova vylévá spousta údajného zdokumentování nástupu Hitlera k moc, informací o vzestupu jeho vůdcovské hvězdy, či bojích jeho armády. V mém okolí se už kupříkladu ČT2 neřekne jinak, než Hitlerkanál. Mnohadílné seriály o wehrmachtu, jeho zbraních a generálech, bitvách tu na Východě, tu v Africe. Vytváří to podle mého úsudku ve veřejnosti atmosféru návyku na válku. Diváci konzumem především jakýchsi autentických krátkofilmů z bojů třeba o Berlín, si jakoby zvykají, že i v takovém prostředí lze žít, zvláště když v „dokumentu“ sledují, jak v divoké dělostřelecké palbě se plouží nějaká žena kupříkladu s dřevěným vozíkem. Nemám vesměs dost vůle dívat se na tyto zrůdnosti dlouho, nadtož až do konce. Výjimku jsem udělal právě nyní. Na ČT2 jsem shlédl jeden díl seriálu „Nejvýznamnější operace 2. světové války“. Britský to výtvor. A dobře, že jsem ho sledoval až do konce. Vypovídal sice o bitvě o Berlín. Ale o ní jsem se nic, ale absolutně nic nového nedověděl, mám-li být přesný, tak dokonce dokument přinesl jen nepatrný zlomek z toho, co všechno jsem již viděl…kromě závěru. Právě tam jsem se od tvůrců totiž něco nového přece jenom dověděl. Podle nich sice byla poražena Hitlerova říše, ale na Východě vzniklo nové – sovětské impériem. A takovou stupiditu tvrdí údajný britský dokument. Dokument příslušníků, nebo potomků, jediného tehdejšího impéria. Mezi první a druhou světovou válkou bylo na glóbu totiž jen jedno jediné impériem. Sahalo od Austrálie na východě, přes Indii a arabský svět, po Kanadu na Západě. Takže základní pravdou druhé světové války je, že bylo sice rozvráceno Německo, ale především vytvořeny podmínky definitivního zániku posledního staromódního světového impéria. Což nepochybně skalní Britové nemohou, jedinému skutečnému vítězi evropské části druhé světové války, pořád zapomenout. Dějiny znají jen dvě taková impéria, Starý Řím a Britské království. O čemž se divák z ČT nikdy nedoví.

RANSDORF KRÁTCE, JASNĚ A ÚDERNĚ

Zatím jsem nečetl jasnějšího textu o problému uprchlíků, než který už před deseti dny uveřejnil Ransdorf. Takže ho opět celý cituji.

JE NEJVYŠŠÍ ČAS

Je nejvyšší čas si položit otázku, kdo zavinil a rozpoutal »brajgl s uprchlíky«. Kdo si dlouhodobě zahrává s životy lidí. A proč má Evropská unie platit účet za někoho jiného. Přitom před několika lety tomu bylo jinak, EU se zabývala tzv. barcelonským procesem, v jehož plánu bylo stabilizovat jižní oblast Středomoří. To vše je vniveč. Místo toho přišlo »arabské jaro«, bombardování Libye, americká snaha zničit baasistický režim v Sýrii (sice tam za Háfize al Asada nebyla demokracie, zato se tam dalo žít), rozvrácený Irák (Saddám byl sice diktátor, ale tamější lidé by se k tehdejší stabilitě rádi vrátili, tedy asi s výjimkou Kurdů). Hrátky Američanů s islamisty v rámci jejich vývozu chaosu do světa. Rozvrácený Blízký východ i severní Afrika.

Před třiceti lety, za končící studené války, by to nebylo myslitelné. Spojené státy zneužívají situace. Spoléhají na to, že jsou dostatečně daleko, zatímco EU blízko. Američané nás teď chtějí školit, jak máme být humánní a solidární, a platit za něco, co jsme nezpůsobili my, ale oni. Je třeba hledat viníky a identifikovat je. EU musí trvat na tom, že USA ponesou svůj díl nákladů. Ať kromě financí poskytují i příslušnou lodní kapacitu na zachycování uprchlíků a ať si je také vozí domů. Nikdo nesmí používat účelově vyvolávané humanitární katastrofy ke konkurenčnímu boji. To vše, co se děje, je totiž promyšlená snaha stáhnout Evropskou unii dolů. A ještě nás budou morálně poučovat. Američané vytvářejí jak na běžícím pásu selhavší státy, které už nejsou schopny plnit ani nejzákladnější funkce. Levice by měla přijít s iniciativou vytvořit černou listinu viníků, kteří všechnu tuhle hrůzu a marasmus mají na svědomí. A neměli bychom se zastavit před jakoukoli veličinou.

Miloslav RANSDORF 4. 6. 2015 http://www.halonoviny.cz/articles/view/38422428