UDRŽITELNOST POTŘETÍ

Dvě podmínky, které jsem označil za nezbytné pro udržení existence lidstva na této planetě, s vysokou pravděpodobností uznají všichni lidé. Podle mého soudu je ovšem nejméně ještě jedna nezbytná podmínka pro uchování lidstva na této planetě. A tou je odstranění kapitalismu a zavedení něčeho podobného komunismu. Přesněji řečeno nastolení vysoce rovnostářského sociálního systému, dokonce možná s podstatně menší rychlostí technologických změn a mimo jiné s výrobou běžného spotřebního zboží s vysokou životností. Reálný socialismus přes všechny své nedostatky přece jenom se technologicky vyvíjel k dokonalejším systémům. Oproti dravému individualismu sice nekonkurenčně pomalu, leč jistě a především bez krizí. Sociální rovnost je pro budoucnost lidstva bezpodmínečná, protože jinak povede k ničivým vzpourám proti superbohatcům. Je totiž nepřijatelné, aby skoro neměřitelná minorita vlastnila veškeré bohatství lidstva za situace, kdy obrovská jeho většina nemá zajištěny ani všechny základní podmínky přežití. A jak jsem tady uvedl před několika dny, vyvraždit tuto většinu se světovládcům v informačním věku už nepovede. Hitler si ještě mohl dovolit vyřvávat „Sieg, oder Bolschewismus“ a myslet si, že nejen Židy, ale i komunisty vyvraždí. My bychom spíše měli začít prosazovat heslo „Kapitalismus, oder Lieben“. Jiná varianta totiž neexistuje.

UDRŽITELNOST PODRUHÉ

Za první podmínku udržitelnosti života lidí na planetě považuji likvidaci prostředků hromadného ničení, jak jsem uvedl před třemi týdny. Podle mého náhledu druhou bezpodmínečnou podmínkou je pak ukončení čerpání neobnovitelných surovin. Z dlouhodobého pohledu nestačí jen snížení jejich spotřeby, protože i při sebemenším jejich užívání, je jediným jistým výhledem jejich naprosté vyčerpání. Mezi všelidským panstvem, především americkými veřejnými činiteli, je poměrně hodně rozšířena jakási neomalthusovská hypotéza o nutnosti redukce počtu obyvatel na planetě, která udržitelnost je schopna řešit. Tito pseudomudrlanti si neuvědomují, že i kdyby na Zemi žilo jen pár set milionů lidí s životním standardem obyvatel USA, tak neobnovitelné zdroje tak jako tak jednou vyčerpají. Z toho logicky plyne, že pro udržení lidstva na Zemi je naprosto nevyhnutelné přestat spotřebovávat neobnovitelné zdroje.

UDRŽITELNOST

Mezi velká slova jako je svoboda, demokracie, solidarita či sociální stát, se poslední dobou prosazuje slovo udržitelnost. Obvykle ve spojeních udržitelný rozvoj, či udržitelný život a podobně. Všímám si, že při všech těch mudrlantstvích o udržitelnosti života se nějak zapomíná na to nejzákladnější, na existenci zbraní hromadného ničení. Státy, které je vlastní už dávno prosadily do mezinárodního práva, že ostatním státům se zakazuje takové zbraně vlastnit. Je to však stejné, jako s každým zákonným zákazem. Velké státy, na něž si mezinárodní společenství stejně netroufne, si nakonec nějakou cestou ony zbraně dovedou nějak opatřit, či dokonce zkonstruovat. Takže dneska má jaderné zbraně již více zemí a některé to ještě k tomu tají, jako například Izrael. Bakteriologické zbraně jsou naprosto mimo mezinárodní kontrolu, stejně jako chemické. Nemluvě o zbraních, které dokáží měnit počasí, vyvolat zemětřesení a jiné pikantnosti, o nichž se toho moc neví, ale o to víc spekuluje. Udržitelnost do světové politiky prosadili především ekologové a jejich strany, vesměs se označující za zelené. Některé z nich se v poslední době zaměřily na jiný jev procesu udržitelnosti. Stejně jako já si všimly, že především elektrické spotřebiče se nápadně rychle pokazí po uplynutí záruční doby. Když se za věcí pídili, tak se nyní provalilo, že tyto přístroje mají v sobě naprogramováno „opotřebení“, které je po určité době vyřadí z provozu natolik, že si spotřebitel musí koupit nový výrobek. Do světa to nedávno vykřičela španělská televize TVE1 ve svém rozhovoru s technikem, který se přiznal, že některé programy opotřebení sám konstruoval. Ekologičtí aktivisté proto zahájili hnutí za prodloužení životnosti především elektrospotřebičů. Dokazují, že kupříkladu fén může mít životnost i 40 let a lednička třeba i šedesát. Přece i my máme zkušenost, že kupříkladu pračky z Romo Fulnek měly životnost s malými údržbami i 40 let. Pokud by se prosadila výroba mnoha přístrojů tak, že by fungovaly desetiletí, ušetřily by se náklady na materiálu i energii. Obojí je hlavním problémem udržitelnosti.

OTEVŘENÝ DOPIS CÍRKEVNÍ HONORACI

MILÁ NEJVYŠŠÍ CÍRKEVNÍ VRCHNOSTI

     Reakce na Vaše prohlášení, publikované 9. 8. 2012.

Ve svém veřejném vystoupení vyjadřujete, cituji: „ silné znepokojení nad situací a společenskou atmosférou kolem zákona, který řeší částečné narovnání majetkových křivd vůči církvím a náboženským společnostem“. Konec citace.

Tvrdím zcela oprávněně, že obrovská většina společnosti, je nejméně dvacet let mnohem více znepokojena chtivostí po majetku, kterou nepokrytě projevují instituce, hlásající pokoru, střídmost až askesi a šířící přesvědčení o nicotnosti pozemského života a tím víc i jeho statků.

Používáte pojem „…zákona, který řeší částečné narovnání majetkových křivd…“.

Církve si užily mnoho křivd ve svých dějinách, ale ty majetkové byly vesměs bezvýznamné. Opravdové křivdy utrpěly církve zneuznáváním svého učení, pronásledováním za své přesvědčení a mučednictvím svých nejvěrnějších. Ty byste se měli, podle mého soudu, snažit napravovat především.

Slovo „částečné“ je tak trochu cynismem v případě, kdy církve nepředkládají soupis majetku, který měly, navíc mnohdy pouze ve své správě jako panovnické či jiné léno.

Píšete že: Způsob nevěcného vedení argumentace a demagogická útočná kampaň České strany sociálně demokratické, vedená m. j. i  pomocí billboardů, vytvářejí ve společnosti atmosféru neopodstatněné závisti a nenávisti nejen vůči církvím a náboženským společnostem, ale i vůči občanům jako takovým

Předmětné billboardy jsou součástí volební kampaně, takže musí být pro většinu voličstva zkratkovité a úderné. Tady o nějaké argumentaci proto ani nemůže být řeč. Ony nevyvolávají žádnou atmosféru, pouze reagují na církvemi dlouhodobě vytvářené klíma neznabožské, majetkové a troufám si říci doslova satanské chamtivosti.

Dále uvádíte: „…propaganda sociální demokracie tak útočí slovníkem obou někdejších totalit a pamětníci mohou potvrdit, že si nezadá s neblahými antisemitskými a antiklerikálními plakáty ‘třetí říše‘, narudo přetřenými gottwaldovskými ideology…“

V této větě je skryto tolik nenávisti, že je až obludné si představit, že ji vyslovují nejvyšší představitelé takových společenství, která mají učit pokoře, mají umět odpouštět svým nepřátelům a dokonce snad nastavovat „druhou tvář“. Všechny církve a římskokatolická naprosto jednoznačně, jsou totiž samy po celé své dějiny typickým příkladem totality. Zmíněná tvrzení z pera představitele největšího antidemokrata dějin, tisíciletého ideového diktátora, ba až fyzického trýznitele z dob politického absolutismu druhého tisíciletí lidských dějin, jsou nejen neskutečnou drzostí, ale ubožáckou snahou zahlazovat své vlastní zločiny. Navíc římskokatolická církev byla a mnohde pořád ještě je, učitelkou antisemitismu. Ona to rovněž byla, kdo neprotestoval proti hitlerovské genocidě Židů a rovněž ona to byla, jejíž ne nevýznamní členové spolupracovali dobrovolně s oněmi gottwaldovskými ideology. Nebo jste snad zapomněli na dvojnásobného doktora Plojhara?! A co celé Pacem in teris? Jeho členy přece nikdo nenutil k poklonkování minulému režimu.

Říkáte, že Pokud vedení sociální demokracie tvrdí, že nejde o útok proti církvím, ale jen o politický boj, buď se mýlí, nebo nechce vidět důsledky, které její způsob boje přináší. Říká-li totiž, že dnešní koalice daruje církvím peníze ukradené ostatním, pak z církví dělá spoluviníky při krádeži.

Je to ještě daleko horší. Církve své nové bohatství doslova trhají od úst těm nejbědnějším, kterým má, ze svého poslání, naopak za povinnost pomáhat. V současnosti je přece každému primitivovi jasné, že je nejméně vhodné období na ždímání státní pokladny, která nemá dostatek prostředků ani na slušný život nejpotřebnějších.

Ostouzíte ČSSD, když píšete že:  Tímto tvrzením ČSSD ve skutečnosti nezasahuje své politické oponenty, nýbrž poškozuje církve a náboženské společnosti.
      Zase lež. Zatím jsem ze strany církví za celá léta vládnutí „pravicových“ stran nikdy nezaznamenal jejich kritiku. Naopak v posledních letech římskokatolická církev v chování svého současného primase jasně a dokonce bezvýhradně, podporuje současnou vládu, čímž se sama jednoznačně identifikuje jako politický oponent ČSSD. V očích až dvou třetin veřejnosti se tedy poškozuje sama, aniž k tomu potřebuje propagandu ze strany ČSSD.

Tvrdíte: že jde o navrácení části zkonfiskovaného majetku, aby skončila závislost církví a náboženských společností na státním rozpočtu a mohlo započít hospodaření na vlastní odpovědnost. Tento záměr podporuje značná část společnosti…“

Což v sobě ukrývá hned dvě lži. Za prvé, proti této formě zákona je, podle nejednoho průzkumu, 85 procent společnosti, dokonce včetně mnohých věřících, početných nižších duchovních a dokonce i některých představitelů Vatikánu.

Za druhé církev katolická v žádném případě nikdy nebude schopna se odtrhnout od rozpočtu státu. Její movité bohatství v bohoslužebných budovách je totiž tak obrovské, že jeho udržování nezajistí výnosy sebevětšího „podnikatelského“ majetku (polí, lesů, luk). Především ale proto, že obec katolická je tak nepočetná, že ze svých příspěvků není schopna vydržovat ani náročně si žijící klérus.

Dále píšete: Tento záměr podporuje značná část společnosti, protože pro mnohé, stejně jako i pro Ústavní soud jde o normu podobnou jiným, přijatým pro ostatní kategorie odškodňovaných: soukromé zemědělce, podnikatele, šlechtu, politické vězně a další, kterým bylo komunistickým režimem ublíženo.

Opět hned několik lží. Věcné znění zákona v prvé řadě nepodporuje ani velká část věřících, nadtož většina společnosti. Prostí věřící velice dobře znají nálady většiny veřejnosti, protože uvnitř ní žijí. A proto ví, že si svou hrabivostí církve v očích „lidu“, oné luzy, jak se o něm s oblibou vyjadřuje primas český, neobyčejně škodí.

Za druhé současná zlodějská vláda ze svého lupu obdařuje církve mnohem rozsáhleji, než ostatní restituenty.

Za třetí, pokud ÚS bude hoden své odpovědnosti, bude to on, kdo jako první musí zákon odmítnout, protože porušuje Ústavu, především tím, že posunuje celý právní řád ČR daleko před únor 1948, ba dokonce až do doby existence Rakousko-Uherské říše.

Na závěr se snažíte ujistit všechny spoluobčany, že toto prohlášení se nedotýká tisíců poctivých členů ČSSD, těch, kdo byli vězněni a týráni spolu s věřícími v nacistických koncentrácích i v komunistických lágrech. Vždyť mnozí z nich jsou také těmi, kdo věří v Boha. Nepředpokládáme, že by se právě oni chtěli znovu vydat cestou spolupráce s komunisty, kteří kdysi zlikvidovali jak vedení církví a náboženských společností, tak posléze i sociální demokracii a další demokratické strany, až nakonec nastolili tzv. diktaturu proletariátu.

Provokativně a nestoudně se snažíte rozeštvat vedení ČSSD a její členstvo, především věřící a za nadvlády KSČ diskriminované. Raději byste si měli zamést před vlastním prahem, protože já si troufám tvrdit, že většina věřících si nepřeje restituce podle návrhu vlády, protože dobře ví, že stejně budou finance i nemovitý majetek rozkradeny.

Chováte se jako zloděj, který křičí chyťte zloděje. Je totiž v samotném základu římskokatolické církve, tedy doslova zakódováno, že jeho klérus se chová naprosto jinak, než hlásá ve svém učení a jak nařizuje žít svým ovečkám. Minimálně jeho až monstrózní okázalost, navíc i v dobách celkové bídy, je mimo jiné projevem pohrdání „plebsem“.

Bylo by úsměvné, pokud by to nebylo tragické, že instituce dvoutisícileté ideové a tisícileté mocenské diktatury, připomíná diktaturu proletariátu. Ta totiž měla jedinou chybu, nebyla diktaturou proletariátu, ale fakticky stejně se chovajícího „kléru“, jakým je celodějinná diktatura Vatikánského molocha.

Svou epištolu uzavíráte slovy Způsob, jakým dnes sociální demokracie vede předvolební boj je nekultivovanou a nekulturní cestou, ohrožující samotnou podstatu demokracie.

Což už není ani sprostota, daleko převyšující nekultivovanost a nekulturnost ČSSD, ale doslova trestný čin šíření nenávisti proti skupině obyvatel, kterého se dopouští představitelé institucí, které jsou nedemokratické ze samé své podstaty a tedy po celou dobu své existence. Fakt, že se odvoláváte na demokracii, je z toho pohledu největší podlostí, skrytou ve jmenovaném vyhlášení.

 

Celkově lze shrnout, že prohlášení je z mého úhlu vidění v prvé řadě drze cynické a ve svém celku má mnohem děsivější dopady na společnost, než jím kritizované výroky vedení ČSSD. Ještě více totiž prohlubuje již dlouhodobě existující propast mezi věřícími a nevěřícími. Podílí se na zvyšování sociálního napětí v současné naší společnosti nedostatku, ba dokonce ho živí dalšími invektivními emocemi, kupříkladu přirovnáváním vedení ČSSD k nacistické a gottwaldovské totalitě.

Prohlášení vůdčích kleriků oplácí ČSSD její předvolební rétoriku daleko nenávistnější mincí v podobě politických urážek až propagandistických lží. V žádném případě se nejvyšší reprezentanti církevní vrchnosti u nás nezachovávají podle svých vůdčích idejí. Církev katolická se tak stává součástí jediného skutečného, dokonce už dneska globálního náboženství, víry v bezmeznou moc peněz.

Jak totiž jde o majetek, je římskokatolická vrchnost doslova smyslů zbavená. Tato církev ve své nenasytnosti mimo jiné nezpochybnitelně dokazuje, že kdyby v současnosti i nakrásně sestoupil na tuto planetu vytoužený spasitel světa, je s jistotou větší, než všechny biblické pravdy dohromady, že by ho současná náboženská šlechta zničila, jako to udělala klerikální vrchnost již jednou.

Vaše prohlášení je tou nejhorší politikou, které se vedení církví v poslední době dopouští. Povýšeně se stavíte nad politický boj a přitom sami vstupujete se svým moralizujícím argumentem do politického boje a to jednoznačně na straně pravicových, čtěte, protilidových politických stran. Na této politice je navíc špatné to, že se vracíte do starodávného vrchnostenského politického postoje a prezentujete sebechvalnou víru ve svůj monopol na morálku. Vůbec si pak nekladu otázku, jak za těchto okolností chcete přesvědčit společnost o tom, že evangelium je návodem pro lásku k bližním a pomoci těm nejpotřebnějším a ne k bytí zadobře s mocnými a bohatými.

Stanislav A. Hošek

Slezská 30

Český Těšín

s.a.hosek@tiscali.cz