KOREJSKÝ POLOOSTROV V SOUČASNOSTI

Každému, kdo by se chtěl dovědět více o dění na jmenovaném území, doporučuji text Daniela Veselého vyvěšený na webu Britské Listy dne 3.4.13. http://www.blisty.cz/art/68062.html . Jsou v něm jednak přehledně seřazena fakta historického vývoje od konce druhé světové války, ale především doplněna řadou odkazů, alespoň částečně korigujících stupidity publikované o KLDR lokajskými médii nejen v ČR. Dovoluji si ke zmíněnému textu přidat několik spekulací. USA jsou na jedné straně nejzadluženější zemí světa, leč na druhé vojensky nejsilnější. Dokonce tak silnou, že se mohou se svou armádou angažovat najednou v několika teritoriích světa a žádný jiný stát by s nimi vojenský střet nevyhrál. I ty největší by snad dosáhly pouze společné sebevraždy. Tohoto stavu mocenská kamarila USA neustále zneužívá. V prvé řadě tím, že zvyšuje napětí v různých částech světa. Dále tak, že svému lidu neustále vytváří nějaké nepřátele, což je obzvláště náročné po pádu SSSR. Za třetí pak užívá již od konce poslední velké války metodu podněcování revolt v zemích, jejichž vlády nehodlají být „přátelské“ k USA. Po pádu SSSR se kvalita všech zmíněných metod zahraniční politiky USA povýšila tím, že jednotlivé prvky byly navzájem propojeny za účelem udržování chaosu všude tam, kde jsou zdroje energetických a ostatních surovin, především potřebných pro nové technologie. Tak vznikly v loňském roce v mnoha arabských zemích, především v okolí Středozemního moře lidové vzpoury, údajně prý vyjadřující touhou lidu po svobodě, ba dokonce po demokracii. Což je totální nesmysl zhlouplé ideologie šířené pýchou „bílého muže“. V žádné loni občanskými nepokoji postižené arabské zemi nevznikla ani demokracie, nadtož nějaká svobodnější společnost. O něco takového přece ani nešlo. Pro USA bude pouze důležité, aby žádná z těchto zemí se nestala výrazným spojencem Ruska, nebo dokonce Číny. A to je dominantní, ba dle mne jediný problém i Korejského poloostrova. Vždycky, když se vytvoří šance na sbližování obou polovin původně vyspělé a bohaté země, násilně a uměle rozparcelované vítěznými mocnostmi po 14. 8. 1945, tak si Pentagon najde způsob jak tomu zabránit. Vládě USA to vyhovuje, protože na tom její bohatci vždycky vydělají. Jen v posledních dnech Jižní Korea koupila od USA zbraně na miliardy USdolarů. KLDR na USA nikdy nezaútočí, protože nemůže. A nezaútočí ani na jižního bratra, protože nechce. To jenom USA dělají co mohou, aby vyprovokovaly střet. Což se jim může nakonec podařit, jako tomu bylo v případě Vietnamu 4. 8.1964. Tehdy USA do světa rozšířily zprávu, že jejich lodě byly v mezinárodních vodách napadeny severovietnamskou armádou. Teprve v roce 2005 Američané světu prozradili, že se nic takového nestalo. Ovšem to už nebylo možné sdělit všem milionům mrtvých Vietnamců.

O TĚCH STRAŠLIVEJCH ZLOČINECH KOMUNISTICKEJCH

Teprve dva roky po převratu se odvážila nová moc vydat první antikomunistický zákon. Nešlo fakticky o zákon, ale o pouhou deklaraci, která v jedné větě konstatovala že, cituji: „V letech 1948 až 1989 komunistický režim porušoval lidská práva i své vlastní zákony“, konec citace. Mne na oné větě pouze udivovalo, že minulý režim byl nazván komunistickým. Zastánci tohoto názvu tvrdili, že je to proto, že v anglicky mluvících zemích se všechny režimy od SSSR přes Východní Evropu po ČLR, v publicistice nazývají komunistickými. Tvrzení, že porušoval někdy některá lidská práva, či několikrát nedodržoval své vlastní zákony, mi nic neříkalo, protože tak činil, činí a bude činit každý stát, když to bude v zájmu jeho mocných. Ve zmíněném zákoně byl totiž nejdůležitější druhý a zároveň předposlední paragraf, který říká, cituji: „Právní akty přijaté v době uvedené v §1 se ruší jen tehdy, stanoví-li tak zvláštní zákony. Zákonodárští poetové tím chtěli říci asi toto. Ačkoliv minulý režim byl v našich očích zločinným, nemáme zatím dostatečnou politickou sílu ke zrušení všech jeho zákonů a tak budou platit, dokud nevymyslíme nové.

V červenci 1993 nová moc konečně prosadila skutečně antikomunistický zákon, v jehož prvním paragrafu vyjmenovala všechny činy minulého politického režimu, na jejichž základě ho pak prohlásila za zločinecký. Pro pořádek je všechny uvádím:

a) upíral občanům jakoukoliv možnost svobodného vyjádření politické vůle, nutil je skrývat své názory na situaci ve státě a společnosti a nutil je veřejně vyslovovat svůj souhlas i s tím, co považovali za lež nebo zločin, a to perzekucemi nebo hrozbou perzekucí vůči nim samotným, jejich rodinám a blízkým,

b) systematicky a trvale porušoval lidská práva, přičemž zvlášť závažným způsobem utlačoval některé politické, sociální a náboženské skupiny občanů,

c) porušoval základní zásady demokratického právního státu, mezinárodní smlouvy i své vlastní zákony a prakticky tím postavil vůli a zájmy komunistické strany a jejích představitelů nad zákon,

d) používal k perzekuci občanů všech mocenských nástrojů, a to zejména: – popravoval, vraždil je a žalářoval je ve věznicích a táborech nucených prací, při vyšetřování a v době žalářování vůči nim používal brutální metody včetně fyzického a psychického mučení a vystavování nelidským útrapám, – zbavoval je svévolně majetku a porušoval jejich vlastnická práva, – znemožňoval jim výkon zaměstnání, povolání nebo funkce a dosažení vyššího nebo odborného vzdělání, – zabraňoval jim svobodně vycestovat do zahraničí či vrátit se svobodně zpět, – povolával je k výkonu vojenské služby v Pomocných technických praporech a Technických praporech na neomezenou dobu,

e) pro dosažení svých cílů neváhal páchat zločiny, umožňoval jejich beztrestné páchání a poskytoval neoprávněné výhody těm, kteří se na zločinech a perzekucích podíleli,

f) spojil se s cizí mocností a od roku 1968 udržoval uvedený stav pomocí jejích okupačních vojsk.

Ani při sebepečlivějším studiu jsem v celém seznamu nenašel jediný „zločin“, který by nespáchal kterýkoliv politický režim, existující před vznikem komunistických stran. Dokonce i ono, cituji: „zbavoval je svévolně majetku a porušoval jejich vlastnická práva,“ konec citace, nerealizoval poprvé až režim nadvlády KSČ. Ukrást majetek poraženým a zrušit tím jejich vlastnická práva, bylo po celou historii základním důvodem vedení všech válek.

Ze svých znalostí dějin jsem si jist, že všechny uvedené zločiny prováděla nejen každá předešlá politická moc, ale budou je v časech ohrožení své nadvlády provádět i všechna mocenská uskupení budoucí. V tom směru byly politické režimy vedené komunistickými stranami naopak prvními v dějinách, které se své moci vzdaly bez odporu, aby předešly až vyhlazovacímu krveprolití. Přeji budoucímu lidstvu z celého srdce, aby se tak zachovali i současní globální vševládci.