VÍTĚZNÝ POSTUP NEOLIBERÁLNÍ KONTRAREVOLUCE

Ten nenápadný doktůrek, který ve vládě sociálního nečasu vypadal na první pohled jako odborník a dokonce snad jediný slušný člověk mezi mafiány, se nezvykle rychle vybarvuje. Podle pondělního tisku, asi pod euforií, že se ubránil hrozící krizi oznámil, že chce protlačit našim právem další znerovnoprávnění lidí. Tentokrát hned v té nejcitlivější oblasti, ve zdravotnictví. A chce to provést zdánlivě docela nenápadným způsobem. V novele zákona péče o zdraví lidu z roku 1966, tedy ještě z doby zločinného komunismu navrhuje, změnit definiční formulaci zdravotní péče. Doposud platí znění zákona č. 20/1966 Sb., cituji: Zdravotní péči poskytují zdravotnická zařízení státu, obcí, fyzických a právnických osob v souladu se současnými dostupnými poznatky lékařské vědy, konec citace. MUDr.(c) Heger prosazuje ale takovéto nové znění, cituji: Právo na poskytování zdravotních služeb podle pravidel vědy a uznaných medicínských postupů a za stávajících zdrojů a podmínek a při respektování individuality pacienta, konec citace. Samozřejmě, že mocenská klika má pro tuto novou právní normu liduohledné zdůvodnění. Prý jde o opatření namířené proti farmaceutickým firmám, které předražují léky a podnikatelům, kteří vyrábějí zbytné zdravotní technologie. Z úst renomovaného lékaře je takovéto tvrzení natolik okatou lží, že dokazuje jediné, že se Heger na politiku opravdu nehodí. Musel by se naučit lhát mnohem přesvědčivěji.

Příspěvek byl publikován v rubrice Blog a jeho autorem je standa. Můžete si jeho odkaz uložit mezi své oblíbené záložky nebo ho sdílet s přáteli.

1 komentář u „VÍTĚZNÝ POSTUP NEOLIBERÁLNÍ KONTRAREVOLUCE

  1. Ve1ženfd pane, už jste se1m zjistil, podle Vašed rcaeke na Holešovskou vfdzvu, že silne1 slova nejsou na medstě.Opravdu se slušed vedceb4přemfdšlet. Pte1te se kdo jak a kdy to tady zaředded aby bylo le9pe a situace se neopakovala a nepřišli zase nějaced političted přetrhdedlove9 kteřed mysled předevšedm sami na sebe a na ty kteřed jim sloužed a tedy z tohoto režimu věced profitujed. Pte1te se kdo? Tak tedy my všichni mlčedced, nebo dosud spedced. Kde? Všude tam kde jsme doma a tento syste9m věced ne1s škrted čedm de1l vedc. Jak? Na tom se přece musedme dohodnout na konferenci 28,1. Nedivedm se Ve1m že jte nechodil k volbe1m. On většinovfd volebned syste9m zajišťoval hlasy malfdch hnuted či skupin, ktere9 nedose1hly parlamentnedho limitu 5% hlasů pre1vě těm různobarevnfdm vychladělům, kteřed to tu tak dobře ředded. A kfdm je nahradit? O tom by měli rozhodnout lide9 podle nejlepšedho svědomed a ne podle vidiny vlastnedho profitu. Je na ne1s abychom se stali hleddacedmi psy demokracie a nedpoustili opakove1ned stejnfdch chyb jako po roce 1989. My jsme mrzli na ne1městedch a chytre1ci si rozdělovali koryta. Byli jsme předliš naivned. Všimněte si, dnes jsou te9měř všichni političted hre1či na nejvyššedch postech neodvolatelned. A to me1me tolik schopnfdch pre1vnedků, kteřed koncipovali současne9 ze1kony ktere9 nahre1vajed lumpům. Nic nezmůže vle1da ani ministři. Jsou tak slabed, nebo jim tento syste9m kamare1dů a lobbistů vyhovuje?Prosedm přečtěte si pozorně vlastned čle1nek a najdete v něm mnoho odpověded na vlastned ote1zky. Me1te-li odvahu staňte se jednedm z ne1s kteřed chtějed, aby budoucnost naše a našich děted a vnuků byla radostnjšed než sliby pe1nů a ne1sledne9 utahove1ned opasků tak, aby naše děti a vnuci nebyli zadluženi. A kdo je zadlužil? My? Neměli jsme horentned platy, ani jsme nekradli. Nehlede1me vlastned prospěch, ani nechceme restituovat majetky, jen chceme aby tato společnost byla spravedlive1 ke všem a ne jen k pe1r partajnickfdm tleskalům. Ptejme se našich představitelů jestli mused několikre1t obre1tit každou korunu a počedtajed jestli vyjdou od vfdplaty k vfdplatě. Pokud rušed podniky ve kterfdch jsme pracovali nikdo ne1m nenabeddne dalšed lukrativned medsto. A podedvejte se jak si naši odešled ministři mezi sebou přidělujed vfdhodne9 trafiky . Oni přece nic nepokazili, jen se to v Evropě nějak zvrtlo a když tak přece nic neudělali s famyslem škodit. A jsou univerze1lned, mohou dělat všechno. Tak jak je možne9 že tato republika už neme1 skoro nic. Kdo prohospodařil a prodal naše podniky zahraničnedmu kapite1lu s oddůvodněnedm že ste1t je nejhoršed hospode1ř. Ale kdo je to ten ste1t? Dokažme teď že jsme to my obyčejned lide9 a slušnost se ste1le ještě vyple1ced. Pe1ni ředkajed že politika se nede1 dělat na ulici a my ředke1me že hlas lidu je hlas Božed. Nechceme ne1siled, jen sebereflexi. Politicke1 koalice chce zrušit komunistickou partaj, ale na střednedm čle1nku ředzened tohoto ste1tu seded zče1sti stejned lide9 jako před rokem 1989, pokud neodešli do dobre9ho důchodu. Tam bude asi zakopanfd pes, u těch fařednedků kteřed byli schopni za každe9ho režimu plnit pře1ned svfdch chlebode1rců. Byrokracii me1me na ste1t kterfd by mohl medt ne deset, ale dvacet milionů obyvatel. Těžko si některfd pan ministr postěžuje na to že me1 moc fařednedků. Jen se ustavujed dalšed a dalšed kontrolned komise, ktere9 kontrolujed dalšed kontrolned komise a stejně se na darebe1ctved nepředjde. Nic nejde hned, ale je třeba začedt. Neptejme se tedy a udělejme každfd něco pro vlast.VA:F [1.9.15_1155]please wait…(11 votes cast)

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *