NEJNOVĚJŠÍ FORMA FAŠISMU

Levicově zaměření ekonomové začali hospodářskou praxi Thatcherové a Reagana nazývat ekonomickým neoliberalismem. A někteří levicoví sociologové se dokonce pokusili definovat neoliberalismus jako politickou doktrínu. Sám se přikláním stále více k názoru, že politická praxe dvou výše jmenovaných a ekonomické zásady tzv. Washingtonského konsensu, na jehož základě nejen MMF a SB, ale i ministerstvo financí USA kolonizují celý svět, jsou obyčejným fašismem. Přesněji řečeno, jeho nejnovější, globální formou. Začínám proto ztrácet důvod, hovořit o nějakém neoliberalismu a současnou epochu lidských dějin označuji za globální, fašistické autoritářství, umožněné totalitou peněz.

Příspěvek byl publikován v rubrice Blog a jeho autorem je standa. Můžete si jeho odkaz uložit mezi své oblíbené záložky nebo ho sdílet s přáteli.

1 komentář u „NEJNOVĚJŠÍ FORMA FAŠISMU

  1. lavida hovored:Prečo asi niektored ľudia oditemajfa rozmfdšľať nad pravdou ohľadom ne1boženstva? V 89-tom padli komunisti a objavili sa Jehovisti. Mal som tridsať, dosť času a vtedy ma to napadlo. Čo tak zistiť, ako to s tfdm Pe1nbožkom vlastne je. Vtedy som neveril, že Boh existuje a vlastne ma zaujedmalo, prečo sfa ľudia, ktored veria. Na ze1klade čoho veria? Ako sa to stane, že niektored veria a ined nie? Venoval som tomu viac ako desaťročie. Filozofi, Biblia, Kore1n, rozhovory s kňazmi, veriacimi, neveriacimi, psycholf3gia, fyzika, astronf3mia, skre1tka všetko, čo kedy ľudia o tejto večnej ote1zke napedsali a čo mi mohlo dať odpoveď. Respektedve, o čom som si myslel, že by mi mohlo dať odpoveď.A vfdsledok? Ja neviem, či Boh je.Prečo? Prve1 je Biblia. Mysledm, že keby bola slovom Božedm, bola by jasne1, ľahko pochopiteľne1, teda nespochybniteľne1 a každfd človek by ju pochopil rovnako. Poklade1m sa za priemerne inteligentne9ho človeka a našiel som v nej veľa veced, ktore9 mi ľudovo povedane9 neštimujfa. Že ľudia che1pu Bibliu rf4znym spf4sobom, dokazuje množstvo cirkved, medzi ktorfdmi sfa rozdiely. To iste9 plated pre Kore1n.Druhe1 je filozofia. De1 sa na ze1klade tef3ried veriť, keď na desať filozofov, ktored dokazujfa, že Boh je, objavedte desať tfdch, čo im ich df4kazy vyvre1tia?Kňazi mi nedali odpovede na moje ote1zky, zpochybňujface Bibliu, ale vnukli mi nevdojak odpoveď na to, prečo niektored ľudia veria a ined nie. To sa tfdka aj psycholf3gie.Fyzika a astronf3mia nove9 tef3rie nahre1dzajfa stare9 a ote1zky oste1vajfa ste1le nezodpovedane9, dokazujfac tak, že sedce hľade1me, ale ste1le nič nevieme na 100 percent.Teda na ze1klade tfdchto veced ja veriť nemf4žem. Lenže na druhej strane si uvedomujem, že tu existuje život. Že tu platia predrodne9 (fizike1lne) ze1kony a všetka hmota na Zemi a nami preskfamanom vesmedre im podlieha vždy a všade a teda že je možne9 domnievať sa, že je to tak preto, lebo to niekto, či niečo, nejake1 inteligencia tak zariadila.Ibaže je to len jedna z možnfdch odpoveded a mysledm, že ľudia v tomto šte1diu svojho vfdvoja, poznania a vedomosted nie sfa schopned dať na toto odpoveď.Nuž teda preto to moje neviem .A teraz odpoveď na to, prečo ja tieto veci vnedmam takto a druhed ľudia inak. Nemysledm, že oditemajfa skfamanie pravdy, alebo nie sfa dostatočne serif3zni, či dokonca majfa lenivfd intelekt.Jednoducho každfd z ne1s dostal do vienka nejakfd intelekt. Nemysledme všetci rovnakfdm spf4sobom. Vnedmame a rozmfdšľame o veciach sveta rf4znym spf4sobom a to je aj odpoveď prečo jedni veria, ined nie, ined na to kašlfa, lebo vo chvedli, keď predde na to reč zde1 sa im to tak zložite9 až ich z toho rozboled hlava.A čo na to mf4j egotizmus? Nuž re1d by uspokojil svoju zvedavosť a poznal odpovede na tie večne9 ote1zky (trebe1rs čo bolo skf4r, vajce alebo sliepka?), ale určite nijako zvle1šť netrped tfdm, že zatiaľ odpoveď nevie.[] Reply:Me1j 12th, 2011 at 21:24- Mysledm, že Newman chcel povedať, že najprv človek mused ne1jsť se1m seba, objaviť svoje svedomie a byť dostatočne citlivfd na to, čo sa deje v jeho vnfatri, a spoznať, ako reaguje na pravdu a akfd me1 k nej vzťah.- Len potom mf4že spoznať Boha, lebo len takto mf4že zachytiť v tej spleti mienok to je ono!! Všetko, čo menuješ sfa všetko vonkajšie veci, kde Boha (podľa tohto aforizmu od Newmana) človek nene1jde, ak me1 vo vnfatri zme4tok a nejasnosť.[]

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *